Prawo zamówień publicznych

  • Przygotowanie od podstaw specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach wszystkich trybów ustawowych,
  • Analiza formalno – prawna ofert w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
  • Sporządzanie projektów umów we wszystkich trybach dopuszczalnych przez ustawę Prawo zamówień publicznych,
  • Przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.